دروس ارائه شده در ترم جاری

دانشگاه آل طه آزمایشگاه شبکه آزمایشگاه ریزپردازنده آزمایشگاه مدارمنطقی و معماری مدارهای منطقی پروژه نرم افزار کارآموزی     دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز معماری کامپیوتر مدارهای منطقی   دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی معماری کامپیوتر پروژه