آخرین وضعیت نمرات کلاسی

مهم: نمرات نهایی( به جز واحد الکترونیکی ) شنبه بر روی وب سایت قرار می گیرد و 1 روز فرصت اعتراض وجود دارد. نمرات، عصر یکشنبه در پرتال نهایی و غیر قابل تغییر خواهند شد. دانشگاه آل طه-منطقی دانشگاه آزاد