در خصوص درس پروژه فناوري اطلاعات واحد الكترونيكي دانشگاه آزاد اسلامي

هدف از ارائه این درس آشنایی دانشجویان با انجام یک پروژه فناوری اطلاعات، مراحل، اصول و قواعد آن است. در این درس دانشجویان به طور انفرادي پروژه‌های تحقیقاتی، شبيه سازي يا پياده سازي را تعریف و تمام مراحل انجام آن