تحصلات:

کارشناسی: مهندسی کامپیوتر – دانشگاه شهید بهشتی تهران

کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتری: دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتری – دانشگاه شهید بهشتی تهران